• Bespaar De goedkoopste, direct af fabriek!
  • Supersnel Snelle levering!
  • Supersnel Made in Holland

033 246 34 15

Ma - Vr 09.00 - 17.00

Za 09.00 - 16.00

Algemene voorwaarden


Artikel 1  Algemeen
1.1  Deze Algemene- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Magic Carpets uitgebrachte prijsopgaves/offertes en gesloten overeenkomsten.
1.2  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden en/of overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Magic Carpets en de koper zijn overeengekomen.
 
Artikel 2  Offertes
2.1  Alle door Magic Carpets uitgebrachte prijsopgaves/offertes zijn vrijblijvend.
2.2  De door Magic Carpets uitgebrachte prijsopgaves/offertes hebben een geldigheid van 14 dagen na dagtekening. Magic Carpets heeft het recht om foutieve prijzen vermeld in de prijsopgave/offerte te wijzigen.
 
Artikel 3  Overeenkomst
3.1  De wederpartij kan via onze webwinkel (internetwinkel) een prijsopgave maken of een aanvraag doen voor een offerte aan Magic Carpets via e-mail. Een overeenkomst tussen Magic Carpets en de wederpartij komt tot stand na bevestiging van de e-mail of na versturen van het bestelformulier en akkoord gaan met de algemene- en leveringsvoorwaarden.
3.2  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de wederpartij, dan heeft Magic Carpets het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
3.3 Magic Carpets kan zonder opgaaf van redenen weigeren een offerte af te geven.
3.4  De wederpartij dient bij bestelling, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer te vermelden. Tevens kan Magic Carpets van de wederpartij een kopie van een identiteitspapier te weten paspoort of rijbewijs vragen/ opeisen.
 
Artikel 4  Prijs
4.1  Alle prijzen van tapijttegels zijn inclusief BTW,
4.2  Prijsverhogingen ontstaan als gevolg van de verhoging van inkoopprijzen, overheidswege opgelegde kosten, transportkosten of verzekeringspremies en optredende in het tijdvak gelegen tussen het moment van orderbevestiging en aflevering van de goederen, geven Magic Carpets de bevoegdheid de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Na verhoging van de prijs door Magic Carpets heeft de wederpartij het recht de overeenkomst schriftelijk, door middel van het zenden van een brief aangetekend met ontvangstbericht, te ontbinden binnen 24 uur na het bekend worden van de verhoging van de prijs.
4.3 De door Magic Carpets gehanteerde prijzen zijn af magazijn. De  vervoers-, leverings-, en retourkosten zijn voor rekening van de kopende partij en staan bij de leverings voorwaarden vermeld.
 
Artikel 5  Levertijden
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Magic Carpets ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Magic Carpets kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

5.6 Zodra bij Magic Carpets bekend is wanneer de levering kan plaatsvinden wordt de datum en indien mogelijk  tijd per mail of telefonisch doorgegeven aan de wederpartij. De wederpartij mag altijd een voorkeur opgeven, echter afhankelijk van de combinatie van ritten en route wordt de levering ingepland, voor zover als mogelijk.
 
Artikel 6  levering
6.1  De levering geschiedt altijd op begaande grond en met eigen transport van Magic Carpets.
6.2  De levering geschiedt af bedrijf, alle vernoemde prijzen zijn af magazijn.
6.3  Indien de wederpartij wenst dat de goederen worden afgeleverd aan de woning van de wederpartij zijn de vervoerskosten en kosten van verzekering voor rekening van de wederpartij.
6.4  De wederpartij dient bij levering de vrachtbrief / factuur  te ondertekenen voor correcte ontvangst van de goederen. Onvolkomenheden tijdens de levering dienen vermeld te worden op de vrachtbrief /  factuur. Niet ondertekende  vrachtbrieven/ facturen zullen als correcte levering aangenomen worden.
6.5  Indien er een verkeerd adres wordt opgegeven door de wederpartij dan is zij verplicht om extra bezorgkosten te betalen van € 47,00.
6.6 Indien er op een verdieping ( met werkende lift ) geleverd dient te worden, dient dit altijd vooraf gemeld te worden. Er zal dan een leverings toeslag worden doorgegeven aan de wederpartij. Zonder melding vooraf wordt er uitsluitend begaande grond geleverd.
6.7  De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de woning. Onder goede bereikbaarheid wordt onder andere verstaan aanwezig zijn van bestrating, geen afgesloten straten waardoor de woning niet bereikbaar is. Magic Carpets behoudt zich het recht om leveringen indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de woning of het bedrijf te bereiken op straat te lossen.
 
Artikel 7  Retourneren/ruilen
7.1  Retourneren / ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien dit geschiedt binnen 14 dagen na levering/ophalen. Initiële verzendkosten worden door Magic Carpets vergoed. Zelf retour brengen van goederen alleen na telefonische kennisgeving / afspraak.
7.2  Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Magic Carpets zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen.
7.3  Het retourneren/ruilen van de goederen is alleen mogelijk indien de goederen in de originele staat verkeren ( onbeschadigd en in originele verpakking ).
 7.4   Welke goederen zijn uitgesloten van retour of ruiling: maatwerkartikelen
7.5   Alle overige artikelen niet vernoemd bij 7.4 na overleg, en te beoordelen alleen door Magic Carpets of deze geruild kunnen worden of niet
 
Artikel 8  Betaling
8.1  Bij levering van de goederen aan de wederpartij dient de wederpartij het factuurbedrag contant te voldoen.
8.2  Indien de wederpartij in gebreke blijft het factuurbedrag contant te betalen, is de wederpartij in verzuim en heeft Magic Carpets het recht zonder nadere in gebreke stelling tot invordering van het onbetaalde factuurbedrag over te gaan. Bij aanschrijving door een derde zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij tot maximaal 15% van de openstaande hoofdsom. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten die nodig zijn ter invordering van het nog openstaande factuurbedrag.
8.3  Alleen in overleg en met schriftelijke goedkeuring van Magic Carpets is de wederpartij bevoegd om het factuurbedrag per bank te voldoen. Het factuurbedrag dient uiterlijk 1 dag voor de dag van levering te zijn voldaan. Indien het bedrag niet tijdig is voldaan, heeft Magic Carpets het recht om de levering zonder verdere opgaaf van reden uit te stellen. De wederpartij verplicht zich om bij deze in gebreke stelling een administratieve heffing te betalen van € 45,00.
8.4 Magic Carpets kan andere betalings termijnen van leveringen van goederen en diensten hanteren. Dit is alleen ter beoordeling aan Magic Carpets zelf in overleg met de wederpartij. Dit wordt dan nadrukkelijk met de geldende termijn op de offerte / factuur vermeld.
8.5    De wederpartij is niet bevoegd om op het overeengekomen factuurbedrag enig ander bedrag in mindering te brengen.

Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud
9.1 Magic Carpets blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de wederpartij de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan deze goederen niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen, of uit ruimten waar zij geleverd zijn te doen verwijderen totdat het gehele factuurbedrag en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.
 
Artikel 10  Klachten en aansprakelijkheid
10.1  Klachten van de wederpartij over eventuele onjuiste uitvoering van de order(s) of over de kwaliteit van het geleverde product dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk of per e-mail aan Magic Carpets gemeld te zijn. Bij overschrijding van de termijn van 8 dagen is Magic Carpets niet verplicht de klacht als fabrieksgarantie in behandeling te nemen. Evenmin worden klachten in behandeling genomen indien de geleverde goederen niet meer verkeren in de staat waarin zij werden aangeleverd.
10.2 Magic Carpets is nimmer aansprakelijk voor schade die de wederpartij stelt te hebben.
10.3 Magic Carpets zal nimmer gehouden zijn om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een wederpartij te vergoeden. De wederpartij vrijwaart Magic Carpets voor vordering of aanspraken of  tot schadevergoeding in welke vorm dan ook van derden.
 
Artikel 11  Garantie
11.1  Voor alle door Magic Carpets geleverde collectie goederen geldt de fabrieksgarantie.
11.2 Voor alle niet zijnde collectie goederen, zoals opruimingen, overproducties en B-keus geld geen fabrieksgarantie en is geen garantie termijn aan verbonden.
11.2 Indien er klachten zijn op in 11.2 vernoemde goederen, is dit ter beoordeling aan Magic Carpets.
11.3 Indien de wederpartij een klacht indient over de geleverde collectie goederen, doch dit niet doet binnen de termijn van 8 dagen na levering van de goederen, zal Magic Carpets de klacht in behandeling nemen overeenkomstig de fabrieksgarantieregeling.

Artikel 12   Kleurechtheid
Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de webshop www.magic-carpets.nl zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop www.magic-carpets.nl.
 
Artikel 13  Ontbinding
12.1 Indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met Magic Carpets gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of de wederpartij in privé, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Magic Carpets het recht zonder enige in gebreke stelling of zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden na een schriftelijke verklaring, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In de genoemde gevallen is elke vordering, welke Magic Carpets ten laste van de wederpartij heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.
 
Artikel 14  Geschillen en toepasselijk recht
13.1  Alle geschillen uit of naar aanleiding van een overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Magic Carpets.
13.2  Op alle overeenkomsten met Magic Carpets waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15    Wijzigingen voorbehouden
Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, druk, type- en zetfouten voorbehouden.